Vyberte stránku

Jmenuji se Petr Vařeka, je mi 54 let, žiji v Kanicích u Brna

Dvouleté spory  se sousedy o poklidný život v místě mého bydliště  stupňují  z v jednostranné napadání mne a mé manželky ze strany sousedů, kteří jsou ekonomicky velmi silní a jednají jako okupanti. Vymýšlí si lživá obvinění a agresivně, verbálně i fyzicky nám ničí život. Vyhánějí nás odtud, aby celou lokalitu ovládli. Jejich činnost mne omezuje v mých právech. Domnívám se, že uplácejí místní autority i policii, Chtějí zde vybudovat množírnu bojových plemen psů  a cvičiště pro své komerční zájmy, jak inzerují na internetových portálech i na plakátech v okolí. K množeným a zadržovaným psům se chovají nehorázně, k nám sousedům bezohledně.

Žili jsme zde v souladu s okolím 27 let. Před dvěma lety, v počátku nelegální aktivity sousedů, se vše změnilo.
Myslím, že se chovám správně, když podávám podněty k jednání. Velmi obtížnou a zdlouhavou cestou legislativy se snažím o dobrou věc – zachování původního rázu krajiny a vztahů v okolí. Podrobnou dokumentaci minulého postupu a mnoha souvisejících probíhajících událostí (společně podané sousedské žaloby proti agresorům, foto –audio-video- textové dokumenty o průběhu stížností , správních řízení a soudů ukládám jinde a mohu je doložit.

Klopýtám o překážky nastavované mi samotnými sousedy, snažím se překonat lhostejnost a nečinnost kompetentních orgánů i jednotlivých úředníků. Oslovuji zastupitele obecních úřadů, úředníky správních orgánů, stavebních hygienických, veterinárních.  Jako pingpongový míček nebo horký brambor mne přehazují dokola mezi sebou, víc než alibisticky odkazují na jiné a k soudům, Připojuji se tedy ke společné sousedské žalobě, sbírám a uvádím exaktní důkazy.
Snažím se jednat poctivě, slušně, podle zákona. Odezvou je mi neoprávněné napadání ze strany agresivních sousedů, pomluvy, lži a smyšlená obvinění, lhostejnost  zastupitelů.
Vlastně je to horší, Zastupitelé, zřejmě ovlivnění ekonomicky silnými nájezdníky a zároveň vyrušení z poklidného (ne)zastupování místních obyvatel, se obracejí proti mně, ztěžují můj legální postup svou nečinností, byrokratickými schválnostmi a ústrky při jakémkoli dalším řízení. Ponižují mě, diskriminují, s veřejným majetkem nakládají tak, že mne omezují, aby mi co nejvíce ztížili život. Urážejí mě, Samozřejmě se bráním i této dehonestaci:

–  například  místostarosta obce mi při jednání vytrhne z rukou mobilní telefon, dlouho jej  neoprávněně zadržuje a provokuje, odhazuje jej do křoví (probíhající zdlouhavé přestupkové řízení).

– diskriminace a nerovný přístup při jednání o neoprávněně zatarasených obecních pozemíchch a  cestách k mým nemovitostem (dříve poklidně užívaných na základě písemné dohody s majiteli téměř třicet let, Starosta obce na jednu stranu ekonomicky silným sousedům poskytne přístup za směšnou úhradu stokorunového *poplatku*, na druhou stranu dalším zájemcům za dva tisíce… a konkrétně mně tento přístup (mimochodem i případnou nouzovou dostupnost záchranných složek) neumožní.  Slova starosty (cituji): “Můžete spát třeba v lese!ˇ (svědci, záznamy, protokoly, žádosti o informace, stížnosti na nečinnost, další zdlouhavá jednání – vše zdokumentováno, mohu doložit. 

– na obvodním oddělení PČR již dva roky žádám ochranu mých práv a prosím o pomoc, když jsem verbálně i fyzicky napadán agresivními sousedy, když jsem obtěžován a zastrašován jejich zuřivými psy.
Policista, který mi uprostřed noci telefonoval kvůli lživému obvinění sousedů, že údajně dráždím psy
(skutečností však je že psi jsou agresivními sousedy v nevhodných podmínkách, uzavřeni v biokoridoru přirozené migrace lesní zvěře) na mou rozespalou prosbu o zákrok při opakujícím se dlouhotrvajícím rušení nočního klidu reagoval slovy (cituji):
„Heslo pomáhat a chránit není od toho, aby policie zpívala pejskům ukolébavky, pane Vařeko!“
Já, vyčerpaný, prosil o pomoc. Prosil jsem mnohokrát, když jsem byl sousedy a jejich psy napadán při běžném životě.
Když jsem byl omezován ve svých právech. Šetření policistů posléze probíhalo nejprve dechovou zkouškou nebo dokonce i testem na přítomnost drog. Jak ponižující! Pak přikázali neprodlené podání vysvětlení na vzdáleném oddělení policie. A následně je vše  rozmělněno ve zdlouhavých a opět ponižujících správních řízeních bez nápravného efektu.

Vleklé soudní spory Krajský senát rozhodl v náš prospěch. Usnesení soudu však sousedi nerespektují zcela a dál se dopouštějí maření výkonu rozhodnutí. Navzdor příkazúm orrgánú srávy k zastavení činnosti staví další překážky, omezují má práva, pronásledují mne a neustále ruší klid umísťováním štěkajících, vyjících a kvílejících psů v těsné blízkozsti našeho domova. Obecní zastupitelé, zřejmě “ovlivněni“  prolhanými a ekonomicky zdatnými  okupanty, mne hrubě urážejí a diskriminují, s obecním majetkem zacházejí tak, aby mi co nejvíce ztížili můj život a legální postup k nápravě nelehké situace, vyjadřují se nehorázně.  Chovatelka psů, L.K,  v minulosti protokolárně uvedla, že chce mne i mou manželku odradit od údajných útoků na psy a za tímto účelem mě lživě obviňovala a lživě svědčila,  k podobnému lživému jednání nabádala i další občany. Chovatel psů, J. H, mě v minulosti opakovaně pronásledoval, napadal mne verbálně i fyzicky.

Bráním se. Nyní mi už jde o zdraví, o holý život. Nedávno jsem byl brutálně přepaden právě sousedem J.H.

Domnívám se že motivem tohoto pokusu o zabití je fakt, že se již dva roky legálně bráním okupaci a nezákonnému jednání sousedů L.K, a J.H, kteří mě omezují v užívání mých nemovitostí. Jejich agresivita stupňovala a vyvrcholila v květnu 2020, kdy se J.H pokusil mne zabít.

Foto bezprostředně po napadení záměrně rozostřeno, pro zobrazení originálu otevřete

Dne 19.6.2020  v 7.45 mě soused , J.H. náhle přepadl, když jsem pracoval v hlubokém těsném výkopu.

J. H. neoprávněně vniknul do uzavřeného areálu, kde jsem pracoval, znenadání přiběhl a kopl mne do prsou, čímž mi vyrazil dech a zároveň mne srazil na záda na dno výkopu. Dupal mi po hlavě i po hrudníku a břiše, úmyslně a opakovaně mne bodal  násadou lopaty do hlavy, do obličeje, do očí,  do krku, bil mne zaťatými pěstmi do obličeje škrtl mne a dusil navršenou zeminou, když jsem bezmocně uváznul ve výkopu, Při tom řval, ať dám pokoj jemu, jeho psům, jeho partnerce L.K, a jejím dětem. Řval, že mě zabije.
Já ležel na zádech uvízlý v těsném prostoru hlavou dolů pod vrstvou zeminy a vlastní krve, bez dechu. Ubránil jsem se jen z posledních sil.

Já jsem nikdy neublížil J.H. ani jeho psům, nikdy jsem neublížil jeho partnerce L.K. ani jejím dětem. J.H a L.K, mne oba účelově lživě obviňují, aby ve vleklých soudních sporech snížili mou věrohodnost.

Jejich dvouleté bezohledné agresivní okupaci lokace, kde jsem žil smírně předchozích 26 let, se od počátku bráním legálními prostředky a vždy slušně žádám o pomoc kompetentní zastupitele, úřady i polici. Nečinnost zmiňovaných orgánů a jejich lhostejnost k eskalujícímu agresivnímu chování okupantů je však nehorázná Jsem vyčerpaný a zoufalý.

Z úst některých občanů, dokonce i obecních zastupitelů mnohokrát zazněla slova o tom, že by to řešili jednoduše násilím, otravou psů nebo zastřelením psů, což odmítám. Postupuji legálně.

Jiní “zastupitelé” prohlašují, že jsem (dle jejich slov): “Vysírač“, “Póvl“,,že mám spát v třeba v lese.“ Znesnadňují mi život, ztěžují mi svobodný přístup k informacím.
Diskriminují mě, vysmívají se mi, zlehčují vážnost situace a dokonce přepadení komentují vyjádřením, že prý nemohlo být až tak brutální. Pohlédněte na fotografii bezprostředně po přepadení a posuďte sami.

Příslušníci místně příslušného oddělení PČR mé podněty ohledně nelegální činnosti L.K a J.H. nešetřili řádně, odkládali je a zahlazovali je. Mé důkazy prohlašovali za nedostatečné a vedli šetření i následné správní řízení opačným směrem, tedy vůči mně. Podjatosti komise pro projednávání přestupků jsem se bránil odvoláním k vyšším úřadům, které pak částečně eliminovaly chyby nižších odborů rušením jejich rozhodnutí. Krajský úřad vrací tato šetření zpět Městskému úřadu, čímž se řádné projednání prodlužuje nebo odkládá pro údajné uplynutí promlčecí lhůty.

Čelím perzekuci ze strany zastupitelů, čelím lhostejnosti ze strany některých příslušníků PČR. čelím dehonestaci.

Mé léčení z následků přepadení bude trvat měsíce, ne-li déle. Snad bude úspěšné. Je mi zle. Prosím, potřebuji pomoc!

I nyní, při převozu z nemocnice do domácího ošetřování, musím překonávat překážky, které na obecních pozemcích nechali umístit zastupitelé obce. Složené kmeny poražených stromů blokují i nouzový přístup k mým nemovitostem.

Blokují nouzový přístup záchranných složek, blokují svobodný a  nekonfliktní  pohyb po obecních pozemcích. Ti zastupitelé, kteří mne hrubě urážejí, ti zastupitelé, kteří mi v minulosti činili příkoří, ti zastupitelé, kteří nekompetentně rozhodují o věcech, které jim nepřísluší, ti zastupitelé, kteří jsou loajální k nelegální činnosti ekonomicky silných okupantů. Má tvrzení mohu doložit shromažďovanými důkazy, svědky, fotografiemi, audio i videozáznamy. oficiálními  protokoly. 

Petr Vařeka, Kanice č.ev.150, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Telefon:. 602 880 711,  e-mail: varekapetr@gmail.com